Jakom Segi’nin kanat açma (kartal duruşu) hareketi..